Tingimused

Kasutamise leping

Käesolev kasutamise leping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidid Kasutaja) ühelt poolt ja OÜ VMT Maaehitus (edaspidi Portaali haldaja) teiselt poolt (Kasutaja ja Portaali haldaja edaspidi ühiselt Pooled) internetiportaalis Maaehitus24 (edaspidi ME24).

Registreerides ja asudes kasutama ME24 internetiportaali, kasutaja kinnitab, et:

 • ta on vähemalt 14-aastane
 • tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud ME24 internetiportaali kasutamiseks
 • ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma
 • ta on Portaali haldaja lisatingimustega tutvunud, nõus ning kohustub neid täitma

Tingimused

 1. 1.

  Definitsioonid

  1. 1.1. ME24 on — www.maaehitus24.ee internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond, sh. alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad ettevõttele OÜ VMT Maaehitus registreerimisnumbriga 11441240.
  2. 1.2. Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud ME24 internetikeskkonnas.
  3. 1.3. Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto ME24 internetikeskkonnas.
  4. 1.4. Teenus — kasutajale Portaali haldaja poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav ME24 internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (ME24 konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektroonseks käitlemiseks).
  5. 1.5. Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Portaali haldaja teenuste eest.
  6. 1.6. Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.
  7. 1.7. Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Portaali haldaja ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.
  8. 1.8. Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.
  9. 1.9. Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.
  10. 1.10. Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.
 2. 2.

  Portaali haldaja vastutus, õigused ja kohustused

  1. 2.1. Portaali haldaja ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning ME24 internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuste eest.
  2. 2.2. Portaali haldaja ei vastuta kõigis ME24 kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtulikes vaidlustes, hagides ja nõuetes.
  3. 2.3. Portaali haldaja ei vastuta mitte mingil juhul ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.
  4. 2.4. Portaali haldaja omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja teenuste või toodete kuulutust ME24 internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.
  5. 2.5. Portaali haldaja omab õigust ühepoolselt muuta ME24 internetikeskkonnas avaldatud kuulutusi, teenuseid ning tooteid ja informeerida kasutajaid sellest ME24 internetikeskkonnas.
  6. 2.6. Portaali haldaja omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende ME24 internetikeskkonnas avaldamisest.
  7. 2.7. Portaali haldaja omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad ME24, keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).
  8. 2.8. Portaali haldaja omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.
  9. 2.9. Portaali haldaja omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotluseid või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.
  10. 2.10. Portaali haldaja kohustub tagama loetletud teenuste osutamist vastavalt hinnakirjale, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Portaali haldaja ei oma kohustust tagada teenuste osutamist ME24 internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Portaali haldaja jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.
 3. 3.

  Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused

  1. 3.1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest ME24 internetikeskkonnas.
  2. 3.2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada ME24 internetikeskkonnas ainult ühte kontot.
  3. 3.3. Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud ME24 internetikeskkonnas.
  4. 3.4. Kasutaja kohustub käituma ME24 internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
  5. 3.5. Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama ME24 internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.
  6. 3.6. Kasutaja kohustub kasutama ME24 internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.
  7. 3.7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta ME24 internetikeskkonnas.
  8. 3.8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Portaali haldajale kõikidest probleemidest ME24 internetikeskkonna kasutamisel.
  9. 3.9. Kasutaja on kohustatud informeerima Portaali haldajat asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.
  10. 3.10. Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, Portaali haldaja mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid ME24 internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest ME24 internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.
 4. 4.

  Poolte vastutus

  1. 4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.
 5. 5.

  Privaatsus

  1. 5.1. Kasutaja annab oma nõusoleku Portaali haldajale oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.
  2. 5.2. Kasutajal on alati võimalus loobuda Portaali haldaja poolt edastatud teadete saamisest.
  3. 5.3. Portaali haldaja kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.
 6. 6.

  Teated

  1. 6.1. Portaali haldaja edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks viie (5) tööpäeva jooksul.
 7. 7.

  Vaidluste lahendamine

  1. 7.1. Portaali haldaja ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.
  2. 7.2. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Tartu maakohtus.
 8. 8.

  Tõlgendamine

  1. 8.1. Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.
 9. 9.

  Lepingu rikkumine

  1. 9.1.

   Lepingu rikkumine on:

   1. 9.1.1. ME24 internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Portaali haldaja kirjaliku nõusolekuta reprodutseerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.
   2. 9.1.2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);
   3. 9.1.3. oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Portaali haldaja eelneva kirjaliku nõusolekuta;
   4. 9.1.4. prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);
   5. 9.1.5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada ME24 internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;
   6. 9.1.6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;
   7. 9.1.7. ME24 internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;
   8. 9.1.8. kõik muu tegevused, mis kahjustavad ME24 internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad ME24 internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Portaali haldaja teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.
  2. 9.2. Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Portaali haldajale saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.
  3. 9.3. ME24 internetikeskkonnas mitme (rohkem kui üks) konto registreerimise ja kasutamise korral kasutaja kohustub maksma Portaali haldajale ka leppetrahvi iga avaldatud kuulutuse eest, mis on loodud sellelt lisakontolt.
  4. 9.4. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Portaali haldaja nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.
 10. 10.

  Muud tingimused

  1. 10.1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Portaali haldaja poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.
  2. 10.2. Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.
  3. 10.3. Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.
  4. 10.4. Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Portaali haldaja poolt vastavasisulise nõude esitamisest.
  5. 10.5. Juhul kui ME24 internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Portaali haldaja teenust täielikult või osaliselt, annab ME24 kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates ME24 internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.
  6. 10.6. Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Portaali haldaja poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Portaali haldajale. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul. Juhul kui Portaali haldaja otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Portaali haldaja jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.
  7. 10.7. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.
 11. 11.

  Teenuste hind ja nende eest tasumine

  1. 11.1. Registreerumine on tasuta. Muu teenuste kasutamine on sätestatud vastavalt teenuse hinnakirjale. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Portaali haldaja jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.
  2. 11.2. Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Portaali hadaja ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Portaali haldaja mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.
  3. 11.3. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.
  4. 11.4. Portaali haldaja jätab endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.
 12. 12.

  Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

  1. 12.1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.
  2. 12.2. Portaali haldaja omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Tartu maakohtusse.